Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mimořádná opatření 16.10.2020

Vláda opětovně vydala nová zpřísňující krizová opatření, kterými zasahuje do každodenního života obyvatel. Ve vztahu k fungování obcí nedochází k razantním změnám, z důvodu častých změn a nesnadné orientace v aktuálních opatřeních Vám zároveň přinášíme stručný přehled toho nejdůležitějšího nejen pro obce a města a to v následujícím mimořádném zpravodaji.

Zasedání obecních orgánů

Ani s přijetím dalších opatření se ve vztahu k zasedání zastupitelstev (a dalších orgánů obce, či výborů a komisí) se prozatím nic nemění. Nadále tedy platí, že zasedání zastupitelstev a jiných orgánů nepodléhají zákazu konání hromadných akcí, avšak platí pro ně některá omezení. Účast veřejnosti nemůže přesáhnout sto osob (do veřejnosti se nezapočítávají členové zastupitelstva), zároveň musí mít každý účastník zajištěné místo k sezení a rozestupy mezi jednotlivými zástupci veřejnosti musejí být alespoň 2 metry. Samozřejmostí je povinnost nošení roušek a jiných ochranných prostředků dýchacích cest.

Nadále je možné konat zasedání zastupitelstva, rady a jiných orgánů on-line, tedy prostřednictvím videokonference nebo telekonference, zároveň je možné tímto způsobem zajistit účast jen některých členů příslušného orgánu obce. Zároveň platí, že tyto orgány nemohou rozhodovat korespondenčně, tedy tzv. per rollam.

Úřední hodiny

S účinností od 12. října 2020 se orgánům veřejné moci a správním orgánům uložilo, aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v omezení osobního kontaktu zaměstnanců s veřejností. Toto opatření nebylo novou sadou krizových opatření zrušeno a nadále se tedy uplatní.

Vyplývá z něj, že by měl být upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt, a to ve všech případech kdy je to možné. Příjem dokumentů by měl být prováděn pouze prostřednictvím podatelny, je-li zřízena. Mělo by dojít i k provedení zvýšených hygienických opatření. Totéž platí pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci úřadu.

Zároveň by měl být omezen rozsah úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni. O změně úředních hodin je třeba veřejnost informovat na úředních deskách. Omezení úředních hodin se neuplatní v případech, kdy dosavadní rozsah úředních hodin nepřesahoval aktuálně stanovený limit, nebo by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti, anebo pokud byl již klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu.

Hromadné akce – slavnosti apod.

Zakázány jsou hromadné akce v počtu vyšším než 6 osob, a to jak ve vnitřních prostorech staveb, tak ve vnějších prostorech. V zásadě tak není možné konat žádnou hromadnou akci.

Svatby a pohřby

S účinností od 19. října 2020 se účast na svatbě, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, které se konají nejpozději následující den, se omezuje počet osob tak, že nemůže být vyšší než 30 osob. Od 14. do 19. října 2020 paradoxně není pro svatby stanoven žádný limit maximální počtu účastníků – neuplatní se pro ně zákaz hromadných akcí.

Pro účely oslavy je oproti obecnému zákazu rozšířena doba, kdy se osoby mohou nacházet v provozovně stravovacích služeb, jelikož zákaz se v tomto případě uplatní pouze v době od 0:00 do 6:00. Jinými slovy, pro účely svatební oslavy je možné nacházet se v restauraci i po 20. hodině.

Sportovní utkání

I sportovní utkání jsou zařazena k akcím, které konat nemohou, jelikož je možná účast max. 6 osob. Tréninky či volnočasové aktivity mohou probíhat pouze ve venkovních prostorech v maximálním počtu 6 účastníků. Pro vyšší počet účastníků musí být vyhrazeny koridory, v nichž v každém z nich bude nejvýše 6 osob.

Školy

Omezení provozu škol bylo od 14. října 2020 nahrazeno jejich uzavřením pro osobní výuku, a to až do 1. listopadu 2020, kdy doposud není zřejmé, zda se alespoň 1. stupeň základní školy bude moci k osobní výuce ve školách vrátit již ode dne následujícího či nikoliv.

Hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy vláda nařídila v místech, kde je to zapotřebí, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, zdravotnických profesí apod. Péče o tyto děti může být realizována po nejvýše 30 členných skupinách.

Provoz mateřských škol doposud není omezen.

Další opatření

  • Roušky a jiné ochranné prostředky dýchacích cest kromě vnitřních prostor staveb a hromadné dopravě je nově povinné nosit i na zastávkách a nástupištích hromadné dopravy
  • Zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
  • Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb – výdej z okénka je možný
  • obchodních centrech, prodejnách  a provozovnách služeb povolen vstup  a pobyt pro skupiny max. o dvou osobách