Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb. I. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Jihomoravského kraje, spočívající v:

 1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.
  Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
  − individuální návštěvy knihoven a studoven;
  − individuální konzultace;
  − zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
  − laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
  − klinickou a praktickou výuku a praxi,
 2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
  − povinné školní docházky;
  − praktického vyučování a praktické přípravy;
  − škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
  − škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
  − praktických škol jednoletých a dvouletých,
 3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém
  vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,
 4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,
 5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
 6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. II. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin ruší nařízení mimořádného opatření
  Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 2/2020 vyhlášené
  dne 22. září 2020 pod č. j. KHSJM 54058/2020/BM/PRAV