Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

Rada města ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

Mateřské školy Újezd u Brna, okres Brno – venkov, příspěvková organizace sídlo: Palackého 200, Újezd u Brna, PSČ 664 53, IČO: 70990778

Požadavky:

  1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  2. znalost školské problematiky a předpisů,
  3. organizační a řídící schopnosti.

K přihlášce přiložte:

  1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
  2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
  3. strukturovaný profesní životopis,
  4. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
  5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
  6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců),

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 1. 2020
Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ Újezd u Brna – neotvírat“.
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 29. 11. 2019 do 10 hodin na adresu: Město
Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna