Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výroční zpráva za rok 2014

Městského úřadu Újezd u Brna dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) Městský úřad Újezd u Brna jako povinný subjekt zveřejňuje následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Počet podaných žádostí o informace5
Počet vydaných odpovědí o informace – zveřejněny zde5
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – úplné0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – částečné0
Počet odložených žádostí i informace 0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

Nebyla poskytnuta výhradní licence.

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

počet stížností podaných podle § 16a zákona0

Důvody podání stížností:

Stručný popis způsobu jejich vyřízení:

V Újezdu u Brna dne  5.01.2015

………………………………
ThDr. Jan Hradil, Th.D.
starosta města

 Připravila: Petra Zrzavá