Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2022/02: VŘ – Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci kulturního domu „Na Rychtě“

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci kulturního domu Rychta v rozsahu pro stavební řízení ve smyslu § 1d vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení obecným stavebním úřadem a projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu tak, aby podle této dokumentace mohlo být vydáno stavební povolení. V dokladové části bude dokumentace doplněná vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována na základě pravomocného stavebního povolení a na základě dalších požadavků definovaných zadavatelem v rámci kontrolních dnů projektu. Součástí nabídky bude i cena za autorský dozor po celou dobu průběhu stavby. Podmínky výkonu autorského dozoru upravuje samostatná smlouva. Navržená rekonstrukce KD spočívá v dispozičních úpravách stávajícího objektu, jeho částečné dostavbě a přestavbě a doplnění o objekt „stodoly“ – zastřešené venkovní terasy v zadní části pozemku. Při rekonstrukci objektu dojde k revizi a úpravám stávajících konstrukcí, technologického vybavení a materiálovému řešení odpovídajícímu současným požadavkům. Vzhled budovy bude společně s řešením zateplení budovy upraven, zejména budou přeřešeny okenní otvory, které dají exteriéru i interiéru budovy nový soudobý a unikátní vzhled, který svým abstraktním pojetím inspirovaným galerijní instalací obrazů evokuje kulturní funkci objektu.  Stejně tak pozemek KD bude upraven, budou upraveny zpevněné a nezpevněné plochy do nové podoby umožňující maximální využití bez zbytkových ploch. Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách této Výzvy k podání nabídky.

Přílohy