Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Změna provozovatele vodohospodářské infrastruktury

Důvody pro ukončení Smlouvy č. SPP/004/2020 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení

V současné době provozuje vodohospodářské zařízení ve městě společnost Vodovody a kanalizace, a. s., Vyškov, a to na základě smlouvy č. SPP/004/2020 z 17.12.2020. V souvislosti s rozhodnutím o účasti města na projektu odkanalizování 15 obcí na čistírnu odpadních vod Brno – Modřice a s tím spojeným vstupem do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, který by se ujal realizace výše uvedeného projektu, je podmínkou, aby město mělo jednoho provozovatele vodohospodářské infrastruktury – Vodárenskou akciovou společnost, a.s. Z tohoto důvodu bylo nutné učinit rozhodnutí o vypovězení smlouvy č. SPP/004/2020 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení. S ohledem na roční výpovědní lhůtu bylo na 7. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaném dne 11.12.2023 přijato usnesení o zasláním výpovědi společnosti Vodovody a kanalizace, a. s., IČO 49454587. Trvání smlouvy tak skončí ke dni 31.12.2024.

Proč řešíme vstup do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko?

Jižně od Statutárního města Brna na okrese Brno – venkov je v okolí měst Rajhrad a Újezd u Brna celkem 15 obcí (vč. Rajhradu a Újezdu u Brna), ze kterých jsou odpadní vody odkanalizovány a čištěny na 11 menších ČOV. Na většině těchto ČOV je potřebné realizovat modernizaci, rekonstrukci nebo intenzifikaci spojenou se zvýšením kapacity vzhledem k probíhajícímu a plánovanému rozvoji obcí a zvyšování počtu obyvatel.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen VAS) v rámci svých aktivit navrhla předmětným 15 obcím zásadní změny stávající koncepce čištění odpadních vod, a to odvádění a čištění odpadních vod na ČOV Brno – Modřice. Jednání se vedou přibližně tři roky. Postupně bylo jednáno s dotčenými obcemi, které vyslovily předběžný a zatím nezávazný souhlas se zapojením se do projektu.

Nespornou výhodou tohoto projektu je především celková ekonomika tohoto systému, která zahrnuje úsporu budoucích provozních nákladů, úsporu budoucích investičních nákladů na ČOV a úsporu peněžních prostředků v rámci plánu financování obnovy (dále jen PFO). Bylo dohodnuto, že VAS bude spolupracovat na realizaci technické a ekonomické studie, povede jednání za účelem nalezení dotační podpory a způsobu financování a do doby vyjasnění investorství bude VAS nositelem odpovědnosti za další postup projektu.

VAS obdržela od společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen BVK) písemný souhlas s odkanalizováním 15 obcí na ČOV Modřice. Generální ředitel BVK, Ing. Kožnárek, projekt krátce prezentoval na oslavě Světového dne vody v Brně 29.03.2023. Dne 31.03.2023 proběhlo jednání s Ing. Želmírou Mackovou, vedoucí analytického oddělení a benchmarkingu MZe. Předmětem jednání bylo uplatnění investice odkanalizování jako plnění PFO, což je důležitý předpoklad financování. Uplatnění investice jako plnění PFO bylo potvrzeno.

Zástupci 15 obcí a Svazku Šlapanicko se sešli na společném jednání 9. září 2023. Zde byly zmíněny jak přínosy, tak i rizika projektu na obou stranách – jak na straně Svazku, tak na straně přistupujících obcí. Svazek vyslovil podmínku garance nenavýšení ceny a samostatného financování projektu nově přistupujícími obcemi. Obě strany se vyslovily pro pokračování projektu.

Byly stanoveny následující nutné kroky pro pokračování projektu:

  • Zastupitelstva 15 obcí usnesením schválí podání žádosti o přijetí do Svazku.
  • VAS, 15 obcí a Svazek připraví veškeré náležitosti k přijetí obcí do Svazku.
  • Svazek na budoucí VH přijme nové členské obce.
  • Postup nezavazuje žádnou ze stran procesu a může být v každém kroku Svazkem či obcí zastaven.

Jednoznačné priority vedoucí k zapojení města Újezd u Brna do projektu odkanalizování 15 obcí na čistírnu odpadních vod Brno – Modřice jsou následující:

  • Úspora města v rámci nutné intenzifikace ČOV v časovém horizontu cca 15 let, přičemž se dá očekávat, že intenzifikace by byla ve výši cca 150 mil Kč.
  • Dotace na intenzifikace ČOV se neustále snižují. V současné době jsou ve výši 30% uznatelných nákladů a s absolutním finančním limitem 25 mil. Kč.
  • Pokud by město přistoupilo ke Svazku Šlapanicko, bylo by zajištěno řešení havarijních stavů  z prostředků Svazku.
  • Bylo by tak zajištěno zcela jistě hospodárnější nakládání s prostředky uspořenými na obnovu vodovodního a kanalizačního řadu.