Formuláře – životní  prostředí:
žádost o povolení ke kácení dřevin
Formuláře – stavební oblast:
ohlášení stavebních úprav, udržovacích prací, drobné stavby
žádost o stavební povolení na kanalizační, vodovodní přípojku
žádost o stavební povolení na stavbu domovní plynovodní přípojky
ohlášení drobné stavby
žádost o vydání územního rozhodnutí (o umístění stavby)
žádost o vydání rozhodnutí o rozdělení pozemku
návrh na kolaudaci
žádost o kolaudaci stavby
zplnomocnění k zastupování v řízení
Práce, které nevyžadují (ani) ohlášení stavebnímu úřadu: ⇒ opravy fasády a vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah a dlažeb, výměna a oprava střešní krytiny, opravy povrchu plochých střech, komínových těles, opravy vnitřních instalací, výměna, opravy a nátěry oplechování střech, žlabů a odpadních dešťových svodů, opravy oken a dveří a jejich nátěry, výměna dveří a oken a opravy oplocení, nemění-li se jimi vzhled stavby.
⇒ výměna nepodstatných částí konstrukcí stavby
⇒ opravy ústředního vytápění, větracího a klimatizačního zařízení a výtahů, budou-li je provádět oprávněné osoby
⇒ výměna zařizovacích předmětů (např. kuchyňských linek, van) a jiného běžného vybavení stavby
Formuláře – evidence obyvatel: Informace:
přihlášení k trvalému pobytu – vzor přihlašovacího lístku Náležitosti k přihlášení trvalého pobytu:
Žadatel předloží:

  1. vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek (obdrží na podatelně úřadu), potvrzený ze zadní strany majitelem objektu v kolonce Potvrzení oprávněné osoby
  2. platný občanský průkaz, popř. potvrzení o změně stavu či pobytu, pokud již byla dříve vydána, popř. předložit jiný platný doklad totožnosti
  3. doklad o vlastnictví domu či bytu, popř. doložit oprávněnost užívání předmětného prostoru určeného k bydlení
  4. správní poplatek 50,- Kč
  5. k nezletilým dětem rodný list. 

Žadatel si musí telefonicky domluvit termín pro přihlášení trvalého pobytu či k provedení změny trvalého pobytu na tel. 544224336. Ostatní informace tamtéž.

návrh/žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana  
Formuláře – sociální oblast: Informace:
Žádost do Domova s pečovatelskou službou (DPS), ul. Rybářská – pro zařazení do pořadníku
Žádost může podat občan důchodového věku nebo s plným invalidním důchodem. 
Žadatel musí být soběstačný a samostatný a jeho zdrav. stav nesmí vyžadovat komplexní lékařskou péči. Dle rozhodnutí Zastupitelstva jsou upřednostňováni do našich zařízení občané Újezda u Brna, poté jejich příbuzní a nakonec ostatní občané.
Žádost do Penzionu pro důchodce, ul. Štefánikova – pro zařazení do pořadníku Žádost může podat občan důchodového věku nebo s plným invalidním důchodem. 
Žadatel musí být soběstačný a samostatný a jeho zdravotní stav nesmí vyžadovat komplexní lékařskou péči. Dle rozhodnutí místního Zastupitelstva jsou upřednostňováni do našich zařízení občané z Újezda, poté jejich příbuzní, nakonec ostatní občané.
Formuláře – dotace: Informace:
Žádost o dotaci – fyzická osoba Usnesením č. 14 ze zasedání ZM Újezd u Brna konaného dne 15. 11. 2016 zastupitelstvo města rozhodlo, že žádosti o dotace do rozpočtu města na následující kalendářní rok musí být podány vždy nejpozději do 30. 11. aktuálního roku.

Žádosti, které budou podány, aniž by byla minulá dotace vyúčtována dle smlouvy, budou zamítnuty.   

Žádost o dotaci – právnická osoba
Vyúčtování dotace – fyzická osoba
Vyúčtování dotace – právnická osoba