VYDÁVÁNÍ MATRIČNÍCH DOKLADŮ – DUPLIKÁTY

Základní informace:

Duplikáty matričních dokladů (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) vydá matriční úřad, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, narodila, uzavřela manželství

nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí českého státního občana v cizině, pak je k

vydání duplikátu příslušná zvláštní matrika, kterou vede ÚMČ města Brna, Brno-střed.

  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  O vydání duplikátu matričního dokladu mohou požádat:

  • fyzické osoby, kterých se zápis týká, nebo jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci,sourozenci a jejich zplnomocnění zástupci
  • fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné k uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgányúzemních samosprávných celků
  • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do31.12.1949

  O vydání úmrtního listu může dále požádat i:

  • fyzická osoba, která na vydání dokladu prokáže právní zájem
  • fyzická osoba, která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti
  • fyzická osoba, která je vypravitelem pohřbu

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení:

  Duplikáty matričních dokladů jsou vystavovány na základě písemné žádosti a zasílány doporučenou poštou na

  dodejku, nebo po prokázání totožnosti a právního zájmu žadatele vydávány přímo žadateli na matričním

  úřadu.

  Písemnou žádost podává žadatel na předepsaném tiskopise, nebo individuální žádostí, která musí obsahovat: údaje

  o žadateli (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště případně adresu pro doručování,

  oprávněnost zájmu) a dále jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká, a dále datum a místo matriční

  události.

  Pokud je písemná žádost o vystavení duplikátu matričního dokladu zasílána matričnímu úřadu poštou, musí být

  podpis žadatele na žádosti úředně ověřen.

  Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

  Osobní návštěvou na matrice v Újezdě u Brna, případně zasláním písemné žádosti o duplikát

  matričního dokladu.

  Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

  Doklady matričních události nastalých na území města Újezdu u Brna: na matrice MěÚ Újezdu u Brna, Komrenského 107, 1. patro, dveře č.13, dle úředních hodin. 

  Doklady matričních události českých státních občanů nastalých v cizině: na zvláštní matrice Odboru matrika ÚMČ

  města Brna, Brno-střed, pracoviště: Husova 3, druhé patro, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.

   Jaké doklady je nutné mít s sebou:

   Žadatel předloží:

   • doklad totožnosti
   • matriční doklad, ze kterého bude zřejmé, že matriční doklad, který požaduje se týká členů rodiny nebosourozenců, a nebo veřejnou listinu, kterou prokáže, že požadovaný matriční doklad je nezbytný pro uplatněnípráv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, a nebo v případě vystavení duplikátuúmrtního listu listinu, kterou prokáže, že má na vydání duplikátu právní zájem, že žil se zemřelým v době jehosmrti ve společné domácnosti, nebo že je vypravitelem pohřbu
   • plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněný zástupce s úředně ověřeným podpisem žadatele

   Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

   Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

   Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu činí 100,- Kč v hotovosti, který je splatný před

   vydáním matričního dokladu.

   Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

   Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

   Elektronická služba, kterou lze využít:

   Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze

   učinit na el. adrese: 
   e-posta@ujezdubrna.cz
   Číslo datové schránky: iu3b65f
   Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do

   5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované

   přílohy.

    Podle kterého právního předpisu se postupuje:

    • zákon č. 64/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů
    • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve zněnípozdějších předpisů

     Jaké jsou související předpisy:

     • vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změněněkterých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

     Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

     Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení

     ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím podatelny města Újezd u Brna, Komenského 107.

     Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě:

     www.portal.gov.cz

     Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

     1.10.2007