Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podpořené projekty

Family Point v Újezdě u Brna

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

na základě Smlouvy č. JMK 060141/19/OSV

Cílem projektu je zřídit a vybavit Family Point, kterým bychom rádi nejen občanům, ale i přijíždějícím rodičům či prarodičům s dětmi z okolí, umožnili jisté zázemí v příjemném prostředí přímo v centru města a současně je prostřednictvím informačních materiálů informovali o dění ve městě.

Rekonstrukce mezigeneračního centra

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

na základě Smlouvy č. JMK 060418/19/OSV

Mezigenerační centrum vznikne propojením tzv. Family Pointu (místa pro rodinu), kde bude možné přebalit, nakrmit           či krátce zabavit děti, a tzv. Senior Pointu (kontaktního místo pro seniory). Cílem bude jednak vytvoření místa, které poskytne zázemí pro maminky s dětmi a generaci seniorů v centru města a současně především vytvoření místa pro setkávání generací a zlepšování vzájemných vztahů a komunikace mezi generacemi, které jsou zdánlivě velmi vzdálené. Centrum vznikne v části budovy radnice, která byla dříve využívaná komerčně pro prostory cukrárny. Toto místo se jeví jako ideální, a to zejména s ohledem na umístění v centru města a bezbariérovost budovy. Místo se nachází v blízkosti zastávek, parkoviště, lékařů a obchodů a je tak umístěno na ideálním místě pro velkou část obyvatel města.

Revitalizace parku

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

na základě Smlouvy č. JMK 061205/19/OKH

Město má v blízkosti centra vytvořený park na ploše bývalého hřbitova. Tento park je v současné době málo využívaný a slouží spíše opilcům, kteří si tady našli svoje zázemí. Stromy, které zde rostou jsou vesměs pozůstatky výsadby bývalého hřbitova. Nové výsadby je zde minimum. Park postrádá jakoukoliv nadstavbu jako lákadlo občanů k zastavení a posezení. Slouží především jako tranzitní spojující jednotlivé ulice a občas je využíván sousedící základní školou při hodinách tělesné výchovy jako běžecký okruh. V rámci realizace navržených opatření je zamýšleno park zatraktivnit a přírodní charakter parku anglického typu podpořit výsadbou vhodné vegetace. V rámci odclonění a odhlučnění od rušné ulice je nutná výsadba keřového pásu z hlohyně podél ulice mezi stromy. Součástí úprav parku bude odvezení lavic se stolem, které slouží v současnosti jako základna nepřizpůsobivých občanů. V parku budou umístěny nové lavičky a odpadkové koše.

SMART MĚSTO – Újezd u Brna

Název projektu: SMART MĚSTO – Újezd u Brna
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002996

Cíl projektu:
Cílem projektu je podpora strategického řízení v podmínkách města Újezd u Brna. Projekt aktivně reaguje na politický akční plán města a především na vytvořený strategický dokument “Smart koncepce města Újezd u Brna”, který představuje, shrnuje a doporučuje možné varianty řešení jednotlivých oblastí konceptu Smart města. V rámci projektu dojde k vytipování klíčových strategických oblastí, které budou dále rozpracovány do podoby popisu implementačních opatření (resp. jednotlivých koncepcí).

Konkrétně se jedná o Koncepci informační a komunikačních toků, Koncepci veřejné osvětlení, Koncepci dopravy a Energetickou koncepci/Energetický akční plán.

Energetika:

Veřejné osvětlení:

Komunikační a informační toky:

Přístavba mateřské školy – jedné třídy

PROJEKT, REALIZOVANÝ V ROCE 2014, BYL SPOLUFINANCOVÁN Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS 2 JIHOVÝCHOD, V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 11.3.3 – ROZVOJE A STABILIZACE VENKOVSKÝCH SÍDEL.

REALIZACÍ TOHOTO PROJEKTU DOŠLO KE ZVÝŠENÍ KAPACITY STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ A TÍM I ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÉ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.

CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY NA AKCI ČINILY: 4 190 405,25 Kč

PODÍL Z FONDU SOUDRŽNOSTI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOVÝCHOD: 3 561 844,46 Kč (85%)

PODÍL MĚSTA ÚJEZD U BRNA: 628 560,79 Kč (15%)