Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Městská policie

Kontakt na městskou policii

Petr MACÁK                            
velitel městské policie

U Hřiště 966, Újezd u Brna 
email: policie@ujezdubrna.cz
tel./fax: 544 224 901
mobil: 602 500 584
         722 070 912

Michal Kapoun
strážník
email: policie@ujezdubrna.cz
telefon: 544 224 901
mobil: 602 500 584

Stanislav Polášek
strážník
email: policie@ujezdubrna.cz
telefon: 544 224 901
mobil: 602 500 584

Úkoly strážníků městské policie

 • přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
 • dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
 • přispívají v rozsahu stanoveném zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • odhalují přestupky či jiné správní delikty a v rozsahu stanoveném zákonem za ně též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty
 • upozorňují fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a podle konkrétní situace činí opatření k nápravě
 • obsluhují kamerový systém

Prevence kriminality ve městě

Komise pro prevenci kriminality:

Komise pro prevenci kriminality města Újezd u Brna je poradním orgánem rady města ve věcech prevence kriminality. Komise byla ustanovena na zasedání zastupitelstva dne 5. 11. 2005.

Komise plní zejména tyto úkoly:

 • zajišťuje vypracování a realizaci programu prevence kriminality
 • průběžně soustřeďuje a vyhodnocuje dostupné informace z oblasti sociálně-patologických jevů a prevence kriminality
 • poskytuje pomoc zařízení sloužící k prevenci kriminality

Komisi tvoří:

Jiří BřezinaPolicie ČR Židlochovice
Simona Pospíšilovávedoucí nízkoprahového zařízení

Komise jmenuje a odvolává rada města Újezd u Brna.

Kamerový dohlížecí systém – co nám přinese a jak může ovlivnit kriminalitu?

Kamerové systémy jsou dnes již běžnou součástí prevence kriminality ve městech. Prokazatelně totiž napomáhají ke zvyšování bezpečnosti občanů, k ochraně jejich majetku a zdraví. Kamerový systém je podle zkušenosti ostatních měst schopen výrazným způsobem snížit trestnou činnost v monitorovaných oblastech a současně zvýšit jejich objasněnost. V monitorovaných lokalitách se snižuje počet případů kapesních krádeží, přepadení, krádeží aut, vloupání do objektů, aut apod.

Kamery se zaměřují především na:

 • pouliční trestnou činnost ( krádeže, přepadeni)
 • výtržnictví, fyzické napadání osob, a na odhalování negativních jevů, ochranu městského majetku, ochranu provozoven, ochranu soukromého majetku ochranu zaparkovaných vozidel před zcizením a krádeže věcí z vozidel
 • projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, sprejerství, vylepování plakátů
 • nedovolené parkování, stání vozidel apod.

Monitorované lokality:

1. Etapa

 • ul. Školní – před ZŠ (bezpečnost chodců, negativní jevy)
 • ul. Komenského – OÚ – ( koncentrace osob, nehodovost)
 • ul. Rychmanovská – most (nehodovost, vloupání do vozidel, restaurace)

2. Etapa

 • ul. Štefanikova – penzion , prostor parku – náplň vol. času
 • ul. Nádražní – prostor parku po starém hřbitově (negativní jevy, nehodovost)
 • ul. Na Zahrádkách – koncentrace osob – obchody

Při určování monitorovaných lokalit vychází městská policie z analýzy bezpečnostní situace ve městě a spolupracovala přitom s Policii ČR. Jde o místa, v nichž nejčastěji dochází k rušení veřejného pořádku, trestné činnosti, nehodovosti a výskytu negativních jevů.

Jak ochráníme Vaše soukromí a předejdeme zneužití záznamů.

Kamerový dohlížecí systém smí být používán pouze v souladu se zákony ČR a Listinou základních práva svobod.

Kamerový systém bude obsluhován strážníky městská policie, popřípadě odborně způsobilou osobou. Tito budou povinni zajistit ochranu informací před náhodným nebo neoprávněným zničením, poškozením a před neoprávněným přístupem, zpracováním, případně šířením. Kamerové záznamy umožňující identifikaci osob bude možné uchovávat pouze po dobu přiměřenou účelům kamerového systému.

Podmínky budou připraveny tak, aby bylo co nejvíce chráněno soukromí občanů:

 • vše, co uvidí operátoři, bude považováno za přísně důvěrné
 • operátoři budou vázáni povinností mlčenlivosti
 • nežádoucí scény budou moci být automaticky rozostřeny
 • zákaz prohlížení záznamu nepovolanými osobami
 • zákaz tisku fotografií,uložení záznamu na jakýkoliv nosič bez povolení vel. OP
 • záznamy budou archivovány v uzamykatelných trezorech
 • na operátorské pracoviště nemají přístup cizí osoby
 • občané budou vhodným způsobem upozorněni, že jsou v monitorovaném prostoru

  Jaroslav Procházka
         velitel OP

Městská policie informuje

Dnem 1. ledna 2003 nabyla účinnost novela Zákona č. 553/1991 Sb. o městské policii č. 311/2002 Sb. Městské policii se tímto rozšířily některé pravomoci, mezi nejdůležitější patří:

 • Městská policie může na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly podle tohoto zákona i na území jiné obce.
 • Městská policie je oprávněna vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů      

poskytnutí údajů o:

 • hledaných a pohřešovaných osobách
 • odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motor. vozidel
 • totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na území města spáchán přestupek
 • psech, přihlášených podle zvláštního předpisu u správce poplatku ze psa
 •  povolení ke zvláštnímu užívání komunikace na území města
 • povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství ve městě
 • oprávnění pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných.

Současně s novelou zákona o OP byla provedena změna zákona č. 200/1990 Sb. (o přestupcích), v němž se v § 86 praví, že strážníci OP jsou mimo jiné oprávněni řešit i chodce a cyklisty, kteří svým jednáním porušují zákon o provozu na pozemních komunikacích. V praxi to znamená, že chodci, kteří přecházejí mimo vyznačené přechody, musí počítat s tím, že budou řešeni strážníky OP. To samé platí i pro cyklisty, jejichž kola neodpovídají liteře zákona.

Přehled uniforem: